Fastigheter

Byarna Sjulnäs och Roknäs är en av flera storbyar i Infjärdenområdet. Roknäs bebyggelse sträcker sig längs vägen som löper parallellt med Rokån och Lillpiteälven. Sjulnäs bebyggelse ligger grupperad mer fritt i odlingslandskapets höjdlägen norr om Lillpiteälven.

Vid älvmynningen i Svensbyfjärden är byarna helt sammanväxta och skiljs åt av Lillpiteälven. Detta har sedan lång tid tillbaka varit centrum för hela Infjärdenområdet. Över Lillpiteälven förbinder Sundbron de båda byarna med varandra. Det är den tredje bron på platsen och den byggdes åren 1921-1922. Den första bron på platsen byggdes 1785 på initiativ av Sjulnäsborna som efter övertalning lyckades få Roknäsborna engagerade i byggandet. De två första broarna var av timmerkonstruktion och vilade på stenfundament. Fackverksbron liknar många järnvägsbroar och troligtvis har en lokal ingenjör varit delaktig i utformandet

Bebyggelsen utmed bygatan vittnar idag om den samhällsomvandling som skedde i och med industrialiseringen under 1800- och 1900-talet. Butik- och hantverkslokaler vänder skyltfönster, skyltar och hörnentréer mot gatan. Här fanns J.A Brännströms Minut och Kommissionshandel, Sandlunds garveri och skoaffär och Ölunds garveri vars entré vid det avskurna hörnet än i dag pryds av en vacker handmålad butiksskylt.

garveri1

Även om byggnaderna idag inte inrymmer någon försäljningsverksamhet bär de spår efter sina tidigare funktioner.

starny2

Star bio har övergivits men inte glömts. Biografen uppfördes 1917-18 och förutom filmvisning har man använt lokalen för möten och danstillställningar. Här visades faktiskt film tills för bara något tiotal år sedan. Byggnaden har ett anspråkslöst yttre men en välbevarad originalinredning från 1940-talet.
De gamla garveribyggnaderna, affärslokalerna och biografen utgör karaktärsbyggnader utmed Gamla Sjulnäsvägen.

Bykärnan, främst utmed Gamla Sjulnäsvägen, är kraftigt förtätad under 1900-talets första årtionden. Den traditionella bebyggelsen förtätades och gårdar har avstyckats för att under 1900-talet möjliggöra kvartersbebyggelse. Gamla Sjulnäsvägen har utgjort Infjärdens centrum och gör i viss mån det än idag.
Karaktären i området är tydlig. Bebyggelsen är placerad nära tomtgränsen mot gatan och vänder vanligtvis entréerna mot gården. Det ger bebyggelsemiljön en tät och närmast stadsmässig prägel. Husen är uppförda i en och en halv våning och fasaderna är klädda med träpaneler.

Sundbron utgör den naturliga gång- och cykelvägen mellan byarna som sammansvetsas vid just denna plats. Bron är även öppen för biltrafik, dock ej genomfartstrafik. Merparten av biltrafiken går idag ute på den stora vägen och den nya bron vilka löper parallellt med Gamla Sjulnäsvägen.

brony2 (1)

Bro över Lillpiteälven i Sjulnäs (Sundbron)

Brotyp: Fackverksbro
Vägnr: Enskild väg 1372
X-koordinat: 7259587, Y-koordinat: 1752542
Byggår: 1921-22
Utförd av: Norrlands Statsarbeten,
Bergsunds Mekaniska Verkstads AB

Underbyggnad: natursten. Överbyggnad: stål
Längd: 42,0 m. Spännvidd: 34,0 m. Bredd: 4,1 m

Den ena av länets två fackverksbroar som fortfarande används för vägtrafik. Brons trapetsfackverk är fritt upplagd på landfästen av huggen sten. Även konerna är av huggen sten. Brobanan av trä är klädd med slitplank. Bron har äldre, eventuellt ursprungliga, ljusgrå vinkeljärnsräcken med navföljare av U-balk.De höga betonggardisterna vid räckesändarna är ännu i bruk, men vägräckena av kohlswabalk på betongståndare är av senare datum. Bron byggdes genom arbetsmarknadsåtgärder genom Norrlands Statsarbeten.

På platsen, över ”Roknässundet”,har det enligt uppgift tidigare funnits två träbroar, den första
byggd 1785 och den andra 1870. Fackverksbron är belägen i centrala Sjulnäs på en mindre väg omgiven av äldre bebyggelse, strax väster om landsvägen och väl synlig därifrån. Sjulnäs utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, riksintresseområde för kulturmiljövården.
Bron är en av få kvarstående fackverksbroar i länet och dessutom teknikhistoriskt värdefull. Den är upptagen i ”Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län”.

Tillsammans med sin omgivning bildar bron en kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö.